Договір публічної оферти про надання послуг
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕРЛИНГ» (надалі «Виконавець»), в особі директора Расторгуєва Анатолія Леонідовича, який діє на підставі Модельного Статуту, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).
Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.
1. Визначення термінів та загальні положення
1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://1sterling.kiev.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.
1.7. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику консультаційні послуги з питань комерційної діяльності  й керування у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.
2.2. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Послуг, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.
2.3. Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем Послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.
2.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
3. Умови надання послуг.
3.1. Послуги надаються у вигляді консультацій при особистій присутності Замовника, або в формі дистанційного відтворення відповідної інформації з використанням телекомунікаційних засобів.
3.2. Замовник самостійно вибирає Послугу на сайті Виконавця і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості відповідної Послуги і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором. 
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.
3.4. Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти за винятком понесених витрат. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.
3.5. Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених для надання Послуги.
3.6. Доставка результатів надання Послуг здійснюється в електроном вигляді безкоштовно. Інші способи обговорюються окремо. Доставка документів на паперових носіях здійснюється за рахунок Замовника.
3.7. Гарантування та страхування Послуг не застосовуються.
4. Права і обов’язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
4.1.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
4.1.3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі отримання Послуги після погодження з боку Замовника.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
4.2.2. Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору.
4.2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні Послуг.
5. Права та обов’язки Замовника.
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до даної оферти.
5.1.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію щодо Послуг. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг.
5.1.3. У будь-який час знайомитися з Послугами на Сайті Виконавця.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання Послуг за даним Договором.
5.2.2. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.
5.2.3. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.
5.2.4. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
6. Вартість послуг і порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Послуг.
6.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем у відповідному розділі на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено окремими домовленостями між Сторонами. При оплаті Послуг з використанням електронних коштів Замовника буде переадресовано на Платіжну сторінку банку, яка захищена згідно з правилами Міжнародних платіжних систем VISA, Mastercard.
6.4. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Послуги, які були оплачені Замовником, але не були надані Виконавцем.
6.6. Вартість Послуги встановлюється на весь термін її надання і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.
7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до Послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3. У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Замовника до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо Послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому Послуг протягом останніх трьох місяців.
7.4. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання Послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього Договору.
8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, карантинними та протиепідемічними заходами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
Дія цього Договору припиняється:
9.1. За згодою Сторін.
9.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
9.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.
9.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
10. Обробка персональних даних.
10.1. Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
11. Термін дії оферти.
11.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
12. Заключні положення.
12.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
12.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
12.3. Місцем укладання угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.
12.4. Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.
12.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
12.6. Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
12.7. Все викладене становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
12.8. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України
13. Реквізити Виконавця.
Товариство з обмеженою відповідальністю  «СТЕРЛИНГ»
Адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталинграда, 24.
Р/р UA043052990000026008035003668, Приватбанк, МФО 305299,
Код за ЄДРПОУ 43071237
Платник податку 3 (третьої) групи зі ставкою 5% . Не є платником ПДВ.